Betingelser for reklamation og service

Forsøg altid inden en serviceanmodning under reklamationsretten at afbryde strømforsy-ningen til produktet i ca. 5 min. Tilslut derefter strømmen igen, for at se om problemet er afhjulpet.

Hvis ikke fejlen er afhjulpet, så afbryd strømfor-syningen til produktet i en time. Hvis produktet stadig ikke fungerer korrekt, efter at strømmen har været afbrudt i en time, og punkterne i fejlfindingsoversigten i betjenings-vejledningen er gennemgået, kontakt da serviceafdelingen.

BEMÆRK: Ved henvendelser inden for reklamationsretten, vil du blive bedt om dokumentation for dit køb i form af en købskvittering. Gem derfor altid din købskvittering.

Inden henvendelse vedrørende service-anmodninger indenfor reklamationsretten er det vigtigt at have alle de nødvendige oplysninger parat:
  • Fejlbeskrivelse
  • Model
  • Emhættens type- og serienummer (angivet på typepladen)
  • Oplysninger om købet.

Hvad dækker 2 års reklamationsret

Thermex yder 2 års reklamationsret fra købsdato i henhold til købeloven. Reklama-tionsretten dækker fabrikations- og materia-lefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i købers private husholdning her i landet.

Manglende dokumentaion der godtgør at produktet er købt som nyt I Danmark indenfor de seneste 24 måneder vil udløse opkrævning for teknikerbesøget.

OBS! Tilkaldes servicetekniker uden at der påvises fejl på produktet, er teknikerbesøget selv i reklamationsperioden at betragte som en betalbar ydelse.

Reklamationsretten omfatter ikke:

Fejl eller skader opstået ved fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, 
fejlagtig indbygning, opstilling eller tilslutning, spændingsvariationer eller andre elektriske forstyrrelser, som f.eks. defekte sikringer eller fejl i forsyningsnettet samt ved reparationer udført af andre end de af Thermex anviste reparatører, og i det hele taget fejl eller skader, som leverandøren kan godtgøre, skyldes andre udefra kommende årsager end fabrikations og materialefejl, som Thermex ikke i medfør af lovgivningens almindelige regler hæfter 

for, vil selv indenfor de 2 års reklamations-ret bliver betragtet som en ydelse, de selv skal betale for.

Fejl eller mangler, som skyldes manglende vedligeholdelse, eksempelvis udskiftning af elpære, halogenlys samt udskiftning eller rengøring af fedtfiltre og kulfiltre, er ikke omfattet af Thermex` reklama-tionsservice. Tilkald, som skyldes manglende vedligeholdelse, selv indenfor de 2 års reklamationsret bliver betragtet som en ydelse, de selv skal betale for.

Det er til enhver tid en betingelse for reparationen, at produktet er fysisk tilgængeligt for vor servicetekniker. Adgangen til produktet bør derfor ikke hindres. Et produkt der er monteret på en sådan måde, at adgang til produktet ikke er mulig for vores servicetekniker, vil resultere i at vor servicetekniker kører forgæves, og derfor vil service-besøget, selv indenfor de 2 års rekla-mationsret, blive betragtet som en ydelse, de selv skal betale for.