SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 2023 B2B (Erhvervskunder) 

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle leverancer fra Thermex Scandinavia A/S (herefter kaldet ''THERMEX''), i det omfang der ikke foreligger andenskriftlig aftale mellem parterne. 
I disse salgs- og leveringsbetingelser forstås ved ''Køberen'' den umiddelbare Køber af THERMEX's produkter. Ved ''Slutbrugeren'' forstås enhver efterfølgende køber af de solgte produkter. 

1. Tilbud, ordre og ordrebekræftelse 
Tilbud er bindende for THERMEX i 30 dage fra tilbuddets datostempel. Såfremt en ordrebekræftelse afviger fra Køberens ordre, og Køberen ikke vil acceptere afvigelsen, skal Køberen inden 8 dage fra ordrebekræftelsens dato give THERMEX meddelelse herom. I modsat fald er alene THERMEX's ordrebekræftelse gældende. 
Køberens mundtlige ordrer og bestillinger er kun bindende for THERMEX, hvis Køberen har modtaget skriftlig accept eller ordrebekræftelse fra THERMEX. 
THERMEX's beregnings- og dimensioneringsarbejde kan kun betragtes som vejledende assistance og THERMEX kan således ikke drages til ansvar herfor. 


2. Priser 
Er andet ikke anført, er alle priser inkl. moms. THERMEX forbeholder sig ret til ændringer i priser, varesortiment samt tekniske specifikationer i samtlige prislister, brochurer, kataloger og tryksager i øvrigt uden forudgående varsel. 


3. Levering 
THERMEX leverer frit, til erhvervs adresser i Danmark (Grønland og Færøerne undtaget). Ekspeditionsgebyr: Hvis en leverances netto fakturaværdi ekskl. moms er mindre end DKK 1.000,00 pålægges dog ekspeditionsgebyr på DKK 200,00. Hvis en virksomhed ønsker levering til privatadresse pålægges ekspeditionsgebyr på DKK 100,00
Risikoen for salgsgenstandens hændelige undergang overgår til Køberen ved levering. THERMEX bærer således risikoen under forsendelsen. 
THERMEX påtager sig intet ansvar for forsinket levering. Køberen er dog berettiget til at hæve aftalen/annullere ordren, såfremt forsinkelsen er væsentlig. Forsinkelse, der ikke overstiger 8 uger, er i intet tilfælde at anse som væsentlig. 


4. Betaling 
Køberen skal betale det fakturerede beløb indenfor den på fakturaen fastsatte betalingsfrist. Overskrides betalingsfristen, er Køberen forpligtet til at betale morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet at regne. Såfremt købesummen ikke betales rettidigt, kan THERMEX gøre fremtidige leverancer til Køberen betinget af kontant betaling eller forudbetaling. 


5. Ejendomsforbehold 
THERMEX forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter ifølge punkt 4, første afsnit, er betalt. 


6. Fordringshavermora 
Undlader Køberen, efter at leveringstidspunktet er indtruffet, at give instruks om forsendelse, er THERMEX berettiget til at oplagre og forsikre varerne for Køberens regning. Undlader Køberen herefter trods skriftlig opfordring at afhente de solgte varer, er THERMEX berettiget til at bortsælge varerne bedst muligt for Køberens regning. 


7. Købers undersøgelsespligt og reklamation 
Køberen er forpligtet til at undersøge de modtagne varer for såvel transportskader som andre mangler straks ved modtagelsen. Der henvises tillige til fragtførerens bestemmelser herom i fragtbrevet. 
Alle mangelskrav skal fremsættes skriftligt over for THERMEX uden ugrundet ophold og i alle tilfælde senest 5 dage efter, at en mangel er eller burde være konstateret. For så vidt angår fragtskader er følgende gældende: Synlige skader: Begrundet forbehold på fragtbrev ved modtagelse, eller nægt modtagelse. Ikke synlige skader på emballagen: Skal fremsættes for Thermex senest 5 dage efter modtagelse


8. Købers beføjelser ved mangler 
Såfremt Køberen reklamerer rettidigt over mangler, jf. punkt 7, er THERMEX i 24 måneder fra købsdatoen forpligtet til at foretage udbedring. Det er en forudsætning for THERMEX's pligt til udbedring, at Køberen ved fremsendelse af kopi af Køberens faktura dokumenterer, at reklamation er sket inden 24 måneder fra købsdatoen. 
THERMEX kan forlange, at varen indsendes til THERMEX's serviceværksted. I så fald sker forsendelsen for THERMEX's regning og risiko. Kan fejlen ikke udbedres, forpligter THERMEX sig til at ombytte det leverede. 
THERMEX's forpligtelser omfatter ikke fejl eller skader, der direkte eller indirekte er opstået ved misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig montering eller tilslutning, brand, ulykke, lynnedslag, spændingsvariation, andre elektriske forstyrrelser, fejlbetjening i øvrigt eller reparation, der ikke er udført af eller på foranledning af THERMEX. 
Forinden THERMEX's serviceteknikere tilkaldes, skal Køberen selv kontrollere de fejlmuligheder, Køberen selv kan afhjælpe. THERMEX's serviceafdeling vil via telefonkonsultation være behjælpelig med rådgivning og vejledning. Køberen skal sørge for, at varen er umiddelbart tilgængelig for THERMEX's serviceteknikere ved servicetilkald. Uberettiget servicetilkald, hvor varen ikke er umiddelbart tilgængelig for THERMEX's serviceteknikere eller hvor der ikke findes fabrikations- eller materialefejl på varen og servicekald senere end 24 måneder fra købsdatoen er for Købers egen regning. 
Ombytning eller udbedring medfører ikke en forlængelse af Køberens reklamationsret i medfør af dette punkt 8, første afsnit. THERMEX's forpligtelser indskrænker ikke Køberens eventuelle ansvar som forhandler efter købeloven, og henvendelser til THERMEX virker samtidig som henvendelse til Køberen. 


9. Produktansvar 
Såfremt andet ikke fremgår af ufravigelige lovbestemmelser, er THERMEX kun ansvarlig, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af THERMEX. 
THERMEX produktansvar er beløbsmæssigt begrænset til forsikringsssummen for THERMEX produktansvarsforsikring. 
Såfremt tredjemand, herunder Slutbrugeren, over for Køberen fremsætter krav mod enten THERMEX eller Køberen baseret på produktansvar, skal Køberen straks underrette THERMEX herom. 
Såfremt tredjemand, herunder Slutbrugeren, anlægger sag ved en dansk domstol mod THERMEX eller Køberen, er THERMEX, respektive Køberen gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol. 
Pålægges THERMEX produktansvar over for tredjemand, er Køberen forpligtet til at holde THERMEX skadesløs - herunder for sagsomkostninger - i samme omfang, som THERMEX's ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser. 


10. Ansvarsbegrænsning 
I det omfang THERMEX er ansvarlig over for Køber, er THERMEX's ansvar begrænset til direkte tab. Bortset fra produktansvar, kompenseres Køberens direkte tab alene ved udbedring eller ombytning, jf. punkt 8 og 9. Indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tidstab og følgevirkninger af enhver art, kan ikke kræves erstattet. THERMEX ansvar er beløbsmæssigt begrænset til værdien af de fakturerede varer. 
THERMEX påtager sig intet ansvar for varens anvendelighed i de forbindelser, hvori varen anvendes hos Køberen eller tredjemand, og THERMEX påtager sig intet ansvar som følge af Køberens retsforhold over for tredjemand, herunder Slutbrugeren. 


11. Force majeure 
THERMEX er ansvarsfri for mangelfuld opfyldelse af THERMEX's forpligtelser, som skyldes force majeure, som f.eks. krig og mobilisering, oprør, uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lock out, anden arbejdsstandsning, regerings- indgreb fra offentlig myndighed, import-/eksportrestriktioner, beskadigelse af THERMEX's leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmulig- heder, valutarestriktioner, manglende eller mangelfuld leverance fra underleverandør, mangel på arbejdskraft, vareknaphed eller nogen anden årsag, som ligger uden for THERMEX's kontrol. I de ovenfor nævnte tilfælde er THERMEX berettiget til at hæve aftalen/annullere ordren helt eller delvist eller til at levere varen, når opfyldelseshindringen er ophørt. 


12. Returnering af varer 
Ved returnering af varer skal Køberen forud have indhentet tilladelse ved telefonisk henvendelse eller ved mail til THERMEX's kundeservice. THERMEX's ekspedition udfylder omgående en ''THERMEX returvareformular'', som fremsendes til Køberen samme dag. På denne formular skal Køberen udfylde felterne med fakturanummer, følgeseddelnummer samt årsag til returnering. Købers fremsendelse af korrekt udfyldt formular sammen med de varer, der ønskes returneret, er en forudsætning for Købers returret. Varer tages kun retur i original emballage og senest 3 måneder fra fakturadatoen. 
Returnering af ikke reklamationsberettigede varer skal ske fragtfrit til THERMEX's centrallager i Hjørring. Ukurante varer, skaffevarer samt specialfremstillede varer tages ikke retur. THERMEX forbeholder sig ret til at afvise enhver ikke-reklamationsberettiget returnering, såfremt det modtagne er defekt eller efter THERMEX's vurdering forefindes i en sådan stand, at det ikke kan tages på lager og videresælges. Endvidere forbeholder THERMEX sig ret til at opkræve op til 20 % i ekspeditionsgebyr af varens oprindeligt fakturerede pris ekskl. moms. Dog udgør ekspeditionsgebyret altid min. DKK 100,00 ekskl. moms. pr. returforsendelse. 


13. Lovvalg og værneting 
Enhver retstvist mellem parterne i forbindelse med aftalen, skal afgøres efter dansk ret. 
Retten i Hjørring er vedtaget som værneting. 

 


SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 2023 B2C (Privatkunder)


Salg af fysiske varer via nettet.


Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for forbrugeres køb af varer på www.thermex.dk. Siden ejes og drives af:
Thermex Scandinavia A/S
CVR-nr. 23104814
Farøvej 30
9800 Hjørring
Tlf. 98926233
info@thermex.dk


Bestilling
Afgivelse af en bestilling på websiden er ikke en juridisk bindende aftale for Thermex Scandinavia A/S. Der er først indgået en bindende juridisk aftale, når der er fremsendt en ordrebekræftelse.


Betaling
Betaling kan ske ved brug af følgende betalingsmidler: VISA/Dankort, MasterCard, Visa Electron, MobilePay Online, Maestro, JCB.
Ved betaling med VISA/Dankort, MasterCard, Visa Electron, Maestro, JCB, som er et de-betkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.
Beløbet hæves fra din konto, når varen afsendes.
Hvis der er bestilt flere varer i en ordre, og én eller flere af varerne ikke kan leveres med det samme, hæver vi først beløbet for den eller disse varer, når varerne afsendes.

Levering
Vi tilbyder at levere varer til adresser i Danmark.
Varerne leveres 1 - 3 dage efter din bestilling, medmindre varen er i restordre. Se mere under de enkelte varer.
Vi tilbyder følgende leveringsformer: Danske fragtmænd og GLS (erhverv, privat og pak-keshop).


Fortrydelsesret
Du kan fortryde dit køb uden begrundelse inden for 14 dage. Har du købt flere varer i en ordre, kan du vælge at fortryde købet af nogle eller alle varer. Se om tilbagebetaling af leveringsomkostninger ved delvis fortrydelse under afsnittet ”tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse”.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse.
Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra det tidspunkt, hvor du får den sidste vare i fysisk besiddelse.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.


Undtagelser til fortrydelsesretten
Der er ikke fortrydelsesret ved køb af varer, der er fremstillet efter dine specifikationer, eller som har fået et tydelig personligt præg, som fx tilpasning af kanaler og andre pro-duktændringer.


Sådan fortryder du
Du fortryder ved at give os klar besked om, at du fortryder. Du kan fx. sende et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder, til Thermex Scandinavia A/S, Farøvej 30, 9800 Hjørring, tlf. 98926233, info@thermex.dk.
Du kan ikke fortryde ved at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den uden samtidig at give besked om, at du fortryder.
Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular, som er gengivet sidst i disse salgs- og leveringsbetingelser, men det er ikke obligatorisk.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.


Returnering af varen og returomkostninger
Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du sende eller aflevere varen til Thermex Scandinavia A/S, Farøvej 30, 9800 Hjørring, ATT: Returafd. uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.
Varer kan ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling.
Du skal selv betale for returnering af varen.


Tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse
Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle le-veringsomkostninger. Det gælder dog ikke ekstra omkostninger, når hvis du har valgt en leveringsform, der er dyrere end den billigste form for levering, som vi tilbyder.
Hvis du har købt flere varer i en ordre og kun fortryder en del af dit køb, tilbagebetaler vi ikke leveringsomkostningerne.
Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde beløbet, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt do-kumentation for, at varerne er returneret.
Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbage-betalingen.


Varens stand ved returnering og emballage
Du hæfter kun for en evt. forringelse af en vares værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på.
Du skal tilbagelevere varen i originalemballagen. Emballagen må åbnes, men ikke øde-lægges. Hvis emballagen mangler eller er ødelagt, kan det udgøre en værdiforringelse, som du hæfter for.
Du bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager den/dem. Gem derfor post-kvittering samt evt. track and trace nummer.


Reklamation – hvis der er noget galt med varen
Ved køb af varer kan købelovens regler om mangler finde anvendelse.
Der gælder en 2 års reklamationsret fra modtagelse af varen. Reklamation skal ske inden rimelig tid til Thermex Scandinavia A/S, Farøvej 30, 9800 Hjørring – e-mail: info@ther-mex.dk.


Personoplysninger
Thermex Scandinavias A/S persondatapolitik er gældende og kan findes på www.ther-mex.dk.


Klagemuligheder
Kan vi ikke blive enige om, hvad du har krav på, har du følgende klagemuligheder:
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Næv-nenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klage-portalen for Nævnenes hus: https://kpo.naevneneshus.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: service@thermex.dk.


Andre vilkår Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)


- Til Thermex Scandinavia A/S, Farøvej 30, 9800 Hjørring, info@thermex.dk:
- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tje-nesteydelser (*)
- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
Side 05
- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
- Dato
(*) Det ikke relevante udstreges